Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Јавне набавке
Javne nabavke
Ovde možete naći konkurse za javne nabavke koje škola OŠ "Učitelj Tasa" raspisuje.

Одлука о закључењу оквирног споразума PDF Štampa El. pošta
utorak, 10 septembar 2019 08:52

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 ГРАД  НИШ

 OШ "УЧИТЕЉ ТАСА"

Адреса: Рајићева 24  

БР.  01/1178  од 09.09.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 09.09.2019. директор школе, доноси:

О Д Л У К У
о закључ
eњу оквирног споразума

Oсновна школа "УЧИТЕЉ ТАСА"Ниш, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1/2019,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/20  закључује са понуђачем: MAESTRO TRAVEL DOO из Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 1/2019, за јавну набавку за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.08.2019. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр од 09.09.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.    Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:  Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/20. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Процењена вредност јавне набавке је 11.000.000,0 динара .

2.    Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача

Број под којим је понуда заведена и датум

Понуђена укупна јединична цена

MAESTRO TRAVEL DOO

01-1165            05.09.2019. у 14:30

113.620,00

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема одбијених понуда.

3.         Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена

1.    Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: MAESTRO TRAVEL DOO  чија је понуда заведена под бројем 01/1165 од 05.09.2019.  и који је самостално поднео понуду.

Вредност оквирног споразума се закључује  на износ процењене вредности (без ПДВ-а): 11.000.000,00 динара

Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор школе

____________________________

 

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки

- за документацију

               

 

 

 

 

 
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину. PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 08 avgust 2019 16:23

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1.Наручилац:  ОШ"УЧИТЕЉ ТАСА" , Рaјићва 24, Ниш, 

 

      2.  Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  ради закључивања оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници  ОШ " Учитељ Таса" ,  Ниш, дана  07.08.2019.године.

 

      3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.1/2019  је набавка услуге организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/20. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

      4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума

      5. Контакт особа:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 12:00 часова, особа за контакт  Ивана Ракић mail. Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

ПРЕУЗИМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са сајта  наручиоца

www.uciteljtasa.edu.rs  и на Порталу Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs  почев од 07.08.2019. године.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања  на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Благовременим ће се сматрати све  понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  06.09.2019. године, до 10 часова.

Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. Наручилац  ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

     6. Отварање понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда тј. 06.09.2019.године у 15:30 часова у канцеларији директора ОШ "Учитељ Таса" , Рајићева 24, Ниш.  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења која ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

    7. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

    8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка.

    9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

   10. Конкурсна документација има 41страница.

Комплетан текст обавештење можете преузети у прилогу чланка.  

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (УЧИТЕЉ ТАСА (2019).doc)УЧИТЕЉ ТАСА (2019).doc 397 Kb
Download this file (PozivZaPodnosenjePonude.pdf)PozivZaPodnosenjePonude.pdf 870 Kb
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - организовање екскурзија и наставе у природи PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 10 septembar 2018 08:34

Предмет јавне набавке бр. 1/2018  је набавка услуге организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2018/2019. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Комплетан текст обавештење можете преузети у прилогу чланка. 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu.pdf)Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu.pdf 526 Kb
 
О Д Л У К A о закључeњу оквирног споразума у поступку јавне набавке бр. 1/2018 - Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019 PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 16 avgust 2018 20:05
У прилогу овог чланка можете преузети објашњење одлуке о закључeњу оквирног споразума Oсновна школа "УЧИТЕЉ ТАСА" Ниш, као наручиоца, у поступку јавне набавке бр. 1/2018,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019  закљученом са понуђачем: MAESTRO TRAVEL DOO из Ниша.

 
Закључени уговор - екскурзија V,VI и VII разред 2018/19 PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 12 jul 2018 20:21
У прилогу овог чланка можете преузети позив за подношенје понуда обавештенња о закљученим уговорима - Екскурзија  V,VI и VII разреда, услуге организација путовања
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 4