Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Јавне набавке ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину.
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину. PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 08 avgust 2019 16:23

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1.Наручилац:  ОШ"УЧИТЕЉ ТАСА" , Рaјићва 24, Ниш, 

 

      2.  Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  ради закључивања оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници  ОШ " Учитељ Таса" ,  Ниш, дана  07.08.2019.године.

 

      3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.1/2019  је набавка услуге организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/20. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

      4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума

      5. Контакт особа:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 12:00 часова, особа за контакт  Ивана Ракић mail. Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

ПРЕУЗИМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са сајта  наручиоца

www.uciteljtasa.edu.rs  и на Порталу Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs  почев од 07.08.2019. године.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања  на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Благовременим ће се сматрати све  понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  06.09.2019. године, до 10 часова.

Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. Наручилац  ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

     6. Отварање понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда тј. 06.09.2019.године у 15:30 часова у канцеларији директора ОШ "Учитељ Таса" , Рајићева 24, Ниш.  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења која ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

    7. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

    8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка.

    9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

   10. Конкурсна документација има 41страница.

Комплетан текст обавештење можете преузети у прилогу чланка.  

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (PozivZaPodnosenjePonude.pdf)PozivZaPodnosenjePonude.pdf 870 Kb
Download this file (УЧИТЕЉ ТАСА (2019).doc)УЧИТЕЉ ТАСА (2019).doc 397 Kb